Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uluslararası Öğrenciler için Lisansüstü Eğitim Başvuru Değerlendirme Sonuçları

T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 
T.R.
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
2022-2023 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER
EVALUATION RESULTS REGARDING INTERNATIONAL STUDENTS ADMISSION
   
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİME KABUL EDİLEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

ATTENTION FOR OUR INTERNATIONAL STUDENTS WHO ARE ACCEPTED TO GRADUATE EDUCATION

Kayda ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Information about the registration is given below.
 
Kayıt Tarihleri :
1) Başvurusu asil veya yedek olarak kabul edilen adayların kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
 
Asıl Listeden Uluslararası Öğrenci Kayıtları               12 Eylül-26 Ekim 2022
Yedek Listeden Uluslararası Öğrenci Kayıtları           31 Ekim- 26 Aralık 2022

Registration Dates:
1) The registration of the candidates whose applications are accepted as principal or substitute will be made on the dates specified below.
 
International Student Registration from the Main List                  12 September-26 October 2022
International Student Registrations from the Reserve List           31 October- 31 December 2022

2) Asıl listeden kabul edilen adaylar, Akademik Takvime göre derslerin başlamasını takiben ilk üç hafta içinde kayıt için istenen belgelerle gelip, kayıtlarını yaptırmaları halinde, ders kaydını da yaparak öğrenimlerine başlarlar.

2) If the candidates who are accepted from the main list come with the documents required for registration within the first three weeks following the start of the courses according to the Academic Calendar, they start their education by registering the courses.
 
3) Ancak yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar ile, asıl listeden kayıt hakkı kazananlardan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında dönemin 4. haftası veya daha sonra gelmeleri halinde, kayıtları yapılır, ancak ders kayıtları ve öğrenime başlamaları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ertelenir.     
 
3) However, if the candidates who are entitled to enroll from the reserve list and those who are entitled to enroll from the main list arrive in the 4th week of the semester or later in the 2022-2023 Academic Year Fall Semester, their registrations are made, but the course registrations and the start of education will start in the 2022-2023 Academic Year Spring Semester. It is postponed to the next semester.
 
4) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Lisansüstü eğitime kabul edilip ilk defa kayıt yaptıracak Uluslararası Öğrencilerin öğrenim ücreti 3.800,00 TL'dir. Bu ücret öğrenci tarafından güz ve bahar yarıyıllarında 2 taksit halinde ödenecektir. Ödemeler güz ve bahar yarıyıllarının başında, ders kayıtları sırasında 1.900,00 TL olarak yapılacaktır.

4) In the 2021-2022 Academic Year, the tuition fee of International Students who will be admitted to graduate education and enroll for the first time is 3.800.00 TL. This fee will be paid by the student in 2 installments in the fall and spring semesters. Payments will be made as 1.900.00 TL at the beginning of the fall and spring semesters, during course registration.

Kayıt Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kötekli Yerleşkesi MUĞLA
Registration Place: Muğla Sıtkı Koçman University Social Sciences Institute Directorate Kötekli Campus MUĞLA
 
Eğitimini yurtdışında tamamlamış yada eğitimini Türkiye'de farklı bir dilde tamamlamış ve Türkçe Dil Yeterlik Belgesine sahip olmayan öğrenciler için:

For students who have completed their education abroad or who have completed their education in a different language in Turkey and do not have a Turkish Language Proficiency Certificate:

Türkçe Yeterlik Sınav Tarihi: 13-14 Eylül 2022
Sınav Yeri : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Turkish Proficiency Exam Date: 13-14 September 2022
Place of Exam: Muğla Sıtkı Koçman University School of Foreign Languages

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği,
b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı tercümesi,
c) Apostile taraf olan ülkelerden başvuran adayların belgelerinde Apostil mühürünün bulunması şarttır. Taraf olmayan ülkeler için ise Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerinin onayının olması gerekir.
ç) Adayın mezun olduğu üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair “Okul Tanıma Yazısı” (bu belge ikinci yarıyılın sonuna kadar sağlanmak zorundadır),
d) Sağlık alanlarına başvuran adaylar için “Diploma Denklik Belgesi” (Bu belge ikinci yarıyılın sonuna kadar sağlanmak zorundadır),
e) Transkriptin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği,
f) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlar için yabancı dil belgesi,
g) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Öğretim Merkezleri sonuç belgesi veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe seviye tespit sınavı sonuç belgesi,
ğ) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak Öğrenci Vizesi ya da geçerli ikamet izni,
ı) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği,
i) İkametgâh belgesi,
j) 4 adet vesikalık fotoğraf,
k) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (1.900,00 TL).

**Öğrenciler sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Documents Required for Final Registration:
a) Certified copy of the undergraduate or graduate diploma from the Embassies/Consulates of the Republic of Turkey or notary public,
b) Certified translation of the undergraduate or graduate diploma into Turkish or English from the Embassies/Consulates of the Republic of Turkey or notary public,
c) Candidates applying from countries that are parties to the Apostille must have the Apostille stamp in their documents. For countries that are not parties, the approval of the relevant units of the Ministry of Foreign Affairs is required.
ç) "School Recognition Letter" stating that the university from which the candidate graduated is recognized by YÖK (this document must be provided by the end of the second semester),
d) "Diploma Equivalency Certificate" for candidates applying to health fields (This document must be provided by the end of the second semester),
e) The original of the transcript and its translated into Turkish or English, certified by the Embassies/Consulates of the Republic of Turkey or a notary public,
f) Foreign language certificate for postgraduate programs taught in a foreign language,
g) For the programs whose medium of instruction is Turkish, the result document of the Turkish Teaching Centers or the result of the Turkish placement test conducted by the University,
ğ) Student Visa or valid residence permit to be obtained from the Embassies/Consulates of the Republic of Turkey for the citizens of countries that are not exempt from visa with the agreements to which the Republic of Turkey is a party or the decision of the Council of Ministers,
ı) A copy of the official ID or passport page showing the identity information approved by the Republic of Turkey Embassies/Consulates or notary public,
i) Certificate of residence,
j) 4 passport size photographs,
k) Certificate of payment of the 2022-2023 Academic Year Fall Semester tuition fee (1,900,00 TL).

**Students can only enroll in one graduate program.

Son Güncelleme Tarihi : 01.09.2022 14:50 Okunma Sayısı : 1990

Son Duyurular
>