Duyurular

Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin dikkatine

Son Güncelleme Tarihi : 15.12.2017 15:37:39

Tezsiz Yüksek Lisans programı Öğrencilerimizin dikkatine;

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin tezsiz yüksek lisans programında Ders Yükü başlıklı MADDE 27/1’de belirtilen Dönem projesinin kapsamı ve koşulları konusuna ilişkin aşağıdaki hususlara dikket edilmesi gerekmektedir.

 

a.     Tezsiz yüksek lisans programı; “90” AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı zorunlu veya seçimlik en az 10 ders ve proje çalışmasından oluşur.

b.      Öğrenci bir yarıyılda en çok “60” AKTS kredilik derse kayıt yapabilir. 

c.      Dönem projesi önerisi en geç, öğrencinin dönem projesi dersine kayıt yaptırdığı yarıyılda yapılacak olan arasınav tarihlerinin başlangıç tarihine kadar danışmanı ile birlikte belirlenir ve EABDK tarafından onaylandıktan sonra Enstitüye sunulur.

d.     Dönem Projesi önerisi “Lisansüstü Tez ve Proje Yazım Yönergesi”ne göre hazırlanır.

e.     Öğrenci 2 dönemde mezun olmak isterse, Dönem Projesi dersini en erken 1. Yarıyılda alabilir. Birinci yarıyılda dönem projesi dersi ile birlikte en fazla 5 ders alabilir. 1. Yarıyılda öğrencinin dönem projesini başarması durumunda ikinci yarıyılda da 5 ders ve/veya daha önce alıp başarısız olduğu dersleri alabilir. Öğrenci aldığı tüm dersleri başarmak zorundadır.

f.      Öğrencinin Dönem Projesi ile birlikte aldığı derslerin başarı durumuna bakılmaksızın Dönem Projesi Savunma Sınavına alınır. Dönem projesinden başarılı olan ancak aldığı diğer derslerden başarısız olan öğrenci derslerini başarı ile tamamlamadığı sürece mezuniyet hakkını elde edemez.

g.     Öğrencinin dönem projesini aldığı yarıyılın akademik takviminde derslerin sonu için belirlenen tarihten en az 10 gün önce dönem projesinin 5 kopyasını 1’i Enstitü’ye, 4’ü jüri üyelerine verilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

h.     Anabilim Dalı Kurulu öğrencinin dönem projesi değerlendirmesini yapmak üzere danışmanının da içinde bulunduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görevli 3 asıl 1 yedek öğretim üyesinden oluşan bir “Dönem Projesi Değerlendirme Komisyonu” kurar. Komisyon EABD tarafından ilgili yarıyıl için Akademik Takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınav tarihleri aralığı içinde yer alan gün ve saatte toplanarak 30 dakikadan az olmamak koşulu ile öğrenciyi sözlü savunma sınavına alır.

i.      Proje savunması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem Projesi Değerlendirme Komisyonunun sınava ilişkin hazırlamış olduğu tutanak, komisyonun toplandığı tarihi izleyen en geç 3 iş günü içinde EABD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Öğrenci aldığı Dönem projesinden başarısız olması durumunda öğrenci dönem projesi dersini 3. yarıyılda tekrar almak zorundadır. Üçüncü yarıyılda dönem projesinden başarısız olunması veya proje ile birlikte aldığı derslerden başarısız olması durumunda öğrencinin kaydı silinir.

j.      Dönem Projesi savunma sınavında başarılı olan öğrenci savunma sınavını takip eden 1 ay içinde, “Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Dönem Projesi Yazım Klavuzu”na uygun olarak hazırlananan projesinden ciltlenmiş 5 nüsha ve elektronik ortamda PDF formatında hazırlanmış 1 adet CD’sini Enstitüye teslim eder.

k.     İlk 2 yarıyıl içinde aldığı tüm dersleri (en az 10 ders) ve dönem projesini başaran öğrencinin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için program ücretinin 3. taksidini ödedikten sonra mezuniyet durumuna Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

 

Yukarı Çık